Avinar - 2000 - Aphotic Mentality
Obscurantism

aszo helimaheli shiatioasney khavoney beychakodey. ferroshiteygoasney khadeyas deyro asteyshi helisiteyneydey. siteyasrogoasney deyvozokha maney roas aszo deysitey deyasdeyheliasneydey. siyaasney teyroasma teyroasas deyyahelitey asshiteyhelias sitey. charoas.

Aphotic Mentality

assiterghosferroaslaheli. siyolabeyheliasya beyrogoshiteyheli aslalaheli. heliasbeyro zoyaro kofershihelias. deyshineyasma beyheli magherdeysiastey. asya khadeyas posi charoas khaasmavoshi neyshisiteyheliya. charoas.